TIØ 4853 Eksperter i Team - 2011

Verdiskapning og samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility  Bærekraftig utvikling

 

 

Informasjon

Grønne Trøndelag

Dokumenter

Samfunnsansvar

Landsbyledelse

Eksperter i Team

 

Denne landsbyen samarbeider med NTNUs satsning innen Global Challenge Forum, Grønne Trøndelag og sosialt entreprenørskap. Det er aktuelt å samarbeide med andre landsbyer

Det betyr at landsbyen kan gjøre prosjekter i samarbeid med en rekke bedrifter og virksomheter, for eksempel Grønt NTNU, Trondheim kommune og SMART City.

Landsbyen ønsker studenter med interesse for:

bedrifters bærekraft og miljøprestasjon
verdiskapning og samfunnsansvar,

og

hva slags rammevilkår, metoder, verktøy og tiltak

som kan tas i bruk for å gjøre

bedrifter og virksomheter mer bærekraftig

 

 

Landsbyen trenger folk med kompetanse bl a innen:

1.     ledelse (INDØK), miljøledelse, miljøkunnskap, HMS og industriell økologi og økonomi 

2.     teknologi, materialteknologi, produkt og produksjon, energi og miljø

3.      samfunns- og kulturstudier hvor kommunikasjon, organisasjon, internasjonal arbeid er sentralt

Se omtale i Universitetsavisa vår 2007:  Hydro møtte Ekspertar i Team

 

Utgangspunkt

Globale utfordringer knyttet til miljø og bedrifters samfunnsansvar (CSR) må forankres i praksis dvs hvordan den enkelte bedrift ledes og drives, produktutvikling og verdiskapningskjeden.

Ansvaret og arbeidet for miljø og samfunnsansvar (CSR) må være en del av bedriftskulturen, integreres i den ordinære virksomheten og inngå i organisasjons ledelsesstruktur  

Formål

Denne landsbyen skal utforske og utfordre bedrifters prinsipper og praksis for lederskap og bedriftskultur i et bærekrafts- og CSR-perspektiv.

Hvordan kan en bedrift videreutvikle sine formål, oppgaver, forretningsideer og praksis slik at virksomheten i enda større grad bidrar til å nå de nasjonale og internasjonale målene for miljø og utvikling?

Bakgrunn for landsbyens tema

Landsbyen har erfaring fra samarbeid med Norsk Hydro og DnV (Det norske Veritas) som er ledende selskaper i verdensmålestokk når det gjelder å ivareta miljø- og samfunnsansvar i sine bedrifter. Dette kan bl a dokumenteres ved at Hydro er såkalt ”Supersector Leader 2006/2007” innen marked sektoren aluminium og ”Basic Resources” på Dow Jones Sustainability Index (Bærekraftsindeksen på New York Børsen). Også Telenor, Storebrand, AkerSolutions og Statoil scorer høyt på dissse sektorankingene.

Samfunnets forventninger til ansvarlig forretningsvirksomhet har øket sterkt. FN systemet har lansert Rio-erklæringen for bærekraftig utvikling, Klima-konvensjonen, UN Global Compact, UN Millennium Development Goals og Millennium Ecosystem Assessment.

Det er bl a etablert standarder for miljøstyring og ledelse (ISO 14000-serien), CSR (den mye ISO-standarden ISO 26000 Guidance to Corporate Responsibility 2010), systemer for bærekraftsrapportering (GRI – Global Reporting Initiativ), og en rekke konsulentselskaper og organisasjoner i næringslivet bl a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arbeider for å fremme bedriftenes samfunnsansvar – CSR Corporate Social Responsibility.

 Men, som alle vet, det er mange uløste utfordringer og oppgaver:

 • Klimasaken
 • Naturmangfold (biodiversitet), miljøgifter etc
 • Grønne anskaffelse / innkjøp (Green public procurement). Aktuelt for NTNU
 • Energi og ressursforbruk
 • Utvikling av mest mulig bærekraftig industriell produksjon og forbruk
 • Utvikling av et ansvarlig og rettferdig arbeidsliv over hele verden
 • Og ikke minst: å bidra til utvikling og verdiskapning til beste for menneskenes velferd og beskyttelse av økosystemene.

De gode bedriftsledere i dag og i morgen er kunnskapsrike, kreative og engasjerte mennesker som både kan ivareta bedriftenes forretningsmuligheter og verdiskapning samtidig som de tar miljø og samfunnsansvar.

Norske myndigheter er også aktivt involvert i næringslivets samfunnsansvar - høsten 2008 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om dette.

 

Mulige, foreløpige konkrete prosjektoppgaver

Landsbyen vil ha et samlet fokus på miljøledelse, verdiskapning, lokale løsninger, globalisering og samfunnsansvar. Aktuelle bedrifter kan foreslå konkrete og avgrensa oppgaver til hver gruppe. Hver enkelt studentgruppe (ekspertteam) kan utvikle en konkret deloppgave innenfor landsbyens sentrale perspektiver. Oppgaven må godkjennes av landsbyleder

Hva med Grønt NTNU - klimanøytralt universitet?

Utfordringen er som følger:

Hvordan redusere NTNUs klimautslipp ved hjelp av informasjon på internett?

- NTNU slipper ut mye CO2! I fjor genererte NTNU rundt 92 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer omtrent 4,6 tonn per student og 16,7 tonn per ansatt. Basert på samme regnemetode bruker en gjennomsnittlig nordmann ca 15 tonn. Den globale målsetningen er å få ned utslipp til ca 2,2 tonn per person.

- NTNU har ansvar og påvirkningsmulighet i kraft av sin størrelse. Universitetet har et budsjett på nærmere fem milliarder kroner. Det er en tung innkjøper av energi, og administrerer 575 000 kvadratmeter lokaler gjennom eie og leie. Mange av de 5 500 ansatte foretar en betydelig mengde reiser gjennom året, gjerne med fly. Alt dette, direkte og indirekte, bidrar tungt i det totale klimaregnskapet.

- NTNU har et Miljøutvalg og pilotprosjekter i Driftsavdelingen (se vedlegg). Geir Skaaren, prosjektleder for enøk på Eiendom og driftsavdelingen sitter på et klimaregnskap for NTNU. Dette er bl.a basert på en klimakostanalyse gjort av MiSA, en spin-off bedrift fra NTNU (http://misa.no/). Klimaregnskapet vil gi grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som har best potensiale for å redusere utslipp. Studenter kan bruke dette til å utarbeide/teste konkrete forslag, f.eks i samarbeid med Driftsavdelingen.

- Aktuelle partnere: NTNUs Miljøutvalg, NTNU Driftsavdeling, MiSA

 

 

Eller hva med Trondheim - fremtidens smarte miljøby?

- Trondheim Kommune ønsker å være en foregangskommune på miljø, og har flere prosjekter som skal gjøre byens innbyggere og virksomheter mer miljøvennlig, f.eks. Fremtidens Byer (initiativtaker Miljøverndepartementet, http://www.trondheim.kommune.no/framtidensbyer) og SmartCity Trondheim (initiativtakere Bellona og Siemens, http://www.trondheimsmartcity.no/). Begge disse prosjektene har til hensikt å gjøre informasjon tilgjengelig, primært gjennom Internett, og derigjennom endre folks holdninger til bruk av energi.

- Bellona står bak siden 101-solutions.org, som fikk endel oppmerksomhet under klimatoppmøtet i København i fjor. I eposten under foreslår Øyvind Skogvold fra VRI Trøndelag at det kan være et spennende studentprosjekt å jobbe videre med både det tekniske og det innholdsmessige på denne siden. Kanskje kan dette også sees i sammenheng med SmartCity Trondheim.

- Aktuelle partnere: Siemens, Bellona, Trondheim Kommune

 

Eksempel på tema som kan utvikles til konkret oppgave:

  • Hvordan kan bærekraftighetsrapportering brukes internt eller eksternt til beslutningstaking og utvikling av bedriftskulturen.
  • Utforsking av nye strategier for dialog og kommunikasjon mellom bedrift og marked
  • Utforsking av CSR og bærekraftsrapportering langs verdiskapningskjeden
  • Scenarioer for markeds- og produktutvikling som imøtekommer Hydros og samfunnets forventninger til bærekraftig industriell virksomhet.
  • Utforskning av det industriell økologiske perspektiv for produksjon og bruk av aluminium.
  • Beslutningstaking og Balanced Score Card

Teamene skal selv være med å utforme den konkrete prosjektoppgaven og teammedlemmenes faglige bakgrunn vil være avgjørende for den konkrete oppgave.

 

Kompetansekrav til teamene

Seriøse og kompliserte utfordringer skal håndteres og vi trenger folk med kompetanse innen de fleste fagområder. Vi ønsker å sette sammen teamene slik at de har kompetanse innen:

 • Bedriftsfag (ledelse, økonomi, organisasjon, markedsføring, HMS - helse, miljø og sikkerhet)
 • Etikk og verdier (Filosofi, sosialantropologi, historie)
 • Miljøfag (miljøkunnskap, økologi, kjemi etc.)
 • Teknologi og industriell økologi (alle områder er aktuelle)
 • Samfunnsvitenskapene (politikk, sosiologi, geografi etc)
 • Kommunikasjon og formidling (HF-fag, pedagogikk)
 1. Ledelse, miljøledelse, HMS og industriell økologi
 • Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK)
 • Studieretning Industriell økonomi og administrasjon
 • Masterrogram Helse, miljø og sikkerhet
 • Masterprogram Industrial Ecology
 • Masterprogram Entreprenørskap
 • Masterprogram Project Management
 1. Samfunns- og kulturstudier
 • Tverrfaglig kulturstudier
 • Språklig kommunikasjon
 • Statsvitenskap
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 1. Teknologi
 • Studieprogram Energi og miljø
 • Studieprogram Bygg og miljøteknikk
 • Studieprogram Industriell design
 • Studieprogram Produkt og produksjon
 • Studieprogram Materialteknologi
 • 2-åring masterprogram:
 • Project Management
 • Entreprenørskap